Obchodní podmínky

  1. Všeobecná ustanovení
  2. Předmět smlouvy
  3. Objednání zboží, uzavření smlouvy a odstoupení od smlouvy
  4. Ceny a placení
  5. Dodací lhůta
  6. Dopravní podmínky
  7. Záruka, servis
  8. Závěrečná ustanovení
  9. Prohlášení

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti internetového obchodu G-elektro.cz, dále jen "prodávající " a jeho zákazníků, dále jen " kupující " a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, jeli to pro daný druh zboží obvyklé.

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy a odstoupení od smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky a vystavením zálohové faktury až na 100% cenu za objednané zboží. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Do 14. dnů od doručení má kupující právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě mu bude vrácena fakturovaná cena za doručeného zboží ovšem bez dopravného. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží od přepravce, budou mu účtovány veškeré náklady s doručením zboží spojené.

4. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Ceny uvedené v obchodu G-elektro.cz platí i při platbě v hotovosti při osobním odběru na adrese kanceláře G-elektro.cz, není-li písemně dohodnuto jinak. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího na adrese G-elektro.cz. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je při nákupu do 5.000,-Kč, která je uvedena na stránkách obchodu G-elektro.cz v sekci Doprava.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. "Den dodání zboží" dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné elektronické objednávky a telefonického ověření za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, expeduje se zboží obvykle do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Požaduje-li kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, prodávající potvrdí objednávku kupujícímu s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě prodávajícího či jeho dodavatele nebo dostupné v ČR a nebude je možné dodat přepravci do 7 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

6. Dopravní podmínky

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je jakkoliv oznámit dodavateli (tel.: 739 235 167). Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Řádný daňový doklad a záruční list jsou přiloženy spolu se zbožím.

7. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy prodávajícímu, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adresách prodávajícího uveřejněných v přiloženém seznamu servisních opraven. Jedná-li se o předprodejní reklamaci, má kupující právo výměny výrobku za bezvadný kus. Reklamovaný výrobek však musí být vrácen v původním obalu včetně záručního listu, návodu a seznamu servisních míst spolu s reklamačním listem s uvedením závady. Je-li to pro kupujícího výhodnější nebo se jedná o nepodstatnou závadu, odstraní závadu nejbližší servisní středisko. V případě, že se závada projeví až v době, kdy bylo zboží už prodáno dalšímu zákazníkovi, je nejrychlejší obrátit se na nejbližší servisní středisko, které opět provede bezplatnou opravu v záruční době. Zákazník se však musí prokázat řádně vyplněným záručním listem či nabývacím dokladem.

Pokud nebude kupující s přístupem některé servisní opravy spokojen, obrátí se neprodleně na prodávajícího (nejlépe písemnou stížností) a prodávající zjedná okamžitou nápravu a opravu nebo výměnu zboží zajistí sám. Zboží je doručováno s nepotvrzenými záručními listy, které je nutno zaslat zpět prodávajícímu a vyplněný bude zaslán obratem zpět kupujícímu. To z důvodu možnosti vrácení zboží do 14 dnů od doručení (viz odst. č 3).

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

9. Prohlášení

Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data kupujícího prodávat, poskytovat třetí osobě, ani nijak nepoužije osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s obchodem G-elektro.cz, bez souhlasu vlastníků těchto dat. Svěřená data slouží pouze ke vzájemnému zkvalitnění komunikace mezi kupujícím a prodávajícím.

Používá se opensource systém OpenCart CZ překlad mival
G-elektro © 2023